Download


Leveringsbetingelser

Følgende betingelser gælder for gratis download af data fra Gerda-databasen. Du opfordres til at gennemlæse betingelserne, inden download.

 1. Dataleverancen
  Betingelserne gælder særskilt i relation til hvert udtræk på PCGerda-format, som Kunden selv foretager fra Gerda-databasen på GEUS' websted. I det følgende defineres et udtræk som Dataleverancen.

 2. Rettigheder:
  1. Ejendoms- og ophavsrettigheder:
   GEUS bibeholder alle ejendoms-, ophavs og øvrige rettigheder til data i Gerdadatabasen samt til udtræk herfra.
   GEUS overdrager alene brugsretten til det leverede eksemplar af Dataleverancen til Kunden og således ingen ejendoms-, ophavs- eller øvrige rettigheder, hverken til de data, som ligger til grund for Dataleverancen, den form, data leveres i (PCGerda-formatet), eller selve databasen, som Dataleverancen er udtrukket fra.
   GEUS indestår overfor Kunden for, at GEUS er berettiget til at disponere over Dataleverancen (inden for disse betingelsers rammer), og at GEUS ikke ved overdragelse på disse betingelser krænker tredjemands eventuelle rettigheder til hele eller dele af Dataleverancen.
  2. Kundens rettigheder: Kunden har ret til at anvende Dataleverancen til eget brug, herunder ret til at bearbejde Dataleverancen, ret til at foretage datafangst i Dataleverancen samt ret til at kopiere Dataleverancen i et begrænset antal eksemplarer til eget brug.
   Dataleverancen kan i konkrete tilfælde stilles til rådighed for andre under overholdelse af leveringsbetingelserne. Generelt gælder endvidere, at Dataleverancen kun kan stilles til rådighed for andre i den udstrækning, som det konkrete formål tilsiger.
   Kundens rettigheder til Dataleverancen kan udnyttes af personer ansat hos Kunden og dennes datterselskaber. Kunden er endvidere berettiget til at stille Dataleverancen til rådighed for entreprenører, konsulenter og lignende til brug for udførelse af arbejder for Kunden.
   Såfremt Kunden er entreprenør, konsulent eller lignende, som erhverver Dataleverancen til brug for udførelse af en opgave for en kunde, udvides forståelsen af "til eget brug" således, at det tillige omfatter "til kundens brug", under forudsætning af, at der kun sker videregivelse til een kunde.
   Såfremt Kunden er en kommune eller et amt, kan ordene "til eget brug" præciseres, således at Kunden har ret til at anvende Dataleverancen til administrative formål i Kundens egen forvaltning, i forbindelse med behandlingen af konkrete sager og til planlægningsopgaver, herunder udarbejdelse af kommuneplaner/region-planer. Kunden er endvidere berettiget til at stille Dataleverancen i dens oprindelige eller bearbejdede form til rådighed for andre myndigheder eller enkeltpersoner som led i behandlingen af konkrete sager for Kunden. Kunden har herudover ret til at fremstille og videregive produkter, hvori Dataleverancen indgår i bearbejdet form.
  3. Videresalg og anden videregivelse:
   Kunden har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge, udlåne eller udleje eksemplarer af hele eller dele af Dataleverancen eller på anden måde til at videregive Dataleverancen på anden måde end beskrevet ovenfor i pkt. 2.2, med mindre GEUS giver forudgående skriftligt samtykke hertil. Dette gælder også videregivelse til Kundens eventuelle samarbejdspartnere i efterforsknings- eller produktionspartnerskaber. Såfremt der indgås særskilt aftale mellem Kunden og GEUS om videresalg af eksemplarer af Dataleverancen eller anden videregivelse, har GEUS til enhver tid ret til licens af hver leverance efter nærmere aftale mellem parterne. Såfremt en Dataleverance videregives eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand i henhold til pkt. 2.3 eller udtrykkelig aftale, er Kunden forpligtet til at underrette tredjemand om og pålægge tredjemand at respektere GEUS' rettigheder i henhold til nærværende leveringsbetingelser.
  4. Kildehenvisning m.v.:
   Kunden er forpligtet til i behørigt omfang at anføre GEUS (og evt. andre oplyste rettighedshavere) som datakilde i overensstemmelse med ophavsretsloven og sædvanlig praksis. Ved videregivelse skal Kunden så vidt muligt anføre GEUS' eventuelle tidligere offentliggørelse af data, således at tredjemand gives mulighed for at gøre sig bekendt med data fra GEUS i deres oprindelige form. Endvidere skal Kunden, såfremt disse oplysninger foreligger, anføre dato for GEUS' seneste opdatering af databasen, eventuelle forbehold m.h.t. datas nøjagtighed samt oplysning om, hvilke tilføjelser Kunden har foretaget.

 3. Ansvar og Force Majeure:
  GEUS indestår for, at Dataleverancen er i overensstemmelse med GEUS' database på udtrækningstidspunktet, og at Dataleverancen er i overensstemmelse med beskrivelsen af Dataleverancen.
  Data, som er produceret af GEUS, er indsamlet og tolket efter gældende videnskabelig praksis på indsamlingstidspunktet. GEUS påtager sig dog intet ansvar for Dataleverancens kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed eller anvendelighed til Kundens formål og påtager sig derfor heller intet ansvar for konsekvenser af Kundens brug af Dataleverancen, uanset om sådanne konsekvenser skyldes fejl og mangler i GEUS' database eller Kundens anvendelse, bearbejdning og fortolkning af Dataleverancen. Tilsvarende gælder, såfremt Dataleverancen er baseret på data, som er indberettet til GEUS af tredjemand.
  GEUS er ikke ansvarlig overfor Kunden for forhold, som skyldes omstændigheder, der ligger uden for GEUS' kontrol, og som GEUS ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet, herunder driftsforstyrrelser, strejke og lockout hos GEUS m.v.
  GEUS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  Såfremt Kunden konstaterer fejl i Dataleverancen, opfordres Kunden til at meddele dette til GEUS.

Format og indhold

Vælg, hvordan du ønsker download formateret.

Det er fra den 5. feb. 2021 kun muligt at downloade i DVR90 og EUREF89 zone 32. Det skyldes, at disse værdier i al overvejende grad vælges, og at udelukkelsen af øvrige muligheder mindsker ventetiden på download. Kontakt os, såfremt det giver problemer.

Skal udfyldes. Kun tal og bogstaver.
MS Access bruges kun til downloads <2GB
rådata (store datamængder)
ODVLACON (store datasæt)

Bekræft


Du modtager en e-mail med yderligere instruktioner. Bemærk, at der kan være kø.


© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K | +45 3814 2000 | geus@geus.dk